قارغا یورغان تیکَنده

ائششک سیگار چکنده

ایران لاپ آباد اولار

ایت ایلانی نی سیکَنده

پنجشنبه 29 اسفند 1398
بؤلوملر : هزلیات کل اوغلان,