سن قهرائله دین گلدی یول آچدی سنه داششاق!

دیل توکدوسنه اولدومیانجی گئنه داششاق!

بیلمم بوایشین فلسفه سی چونکی درین دیر!

خدمت ائله دی یاکی خیانت منه داششاق!

پنجشنبه 29 اسفند 1398
بؤلوملر : هزلیات کل اوغلان,