دادائیلمه هی آغلاماآقای موعللیم

یازار : علیرضارضائی

+0


Image result for ‫معلم‬‎

دادائیلمه هی آغلاماآقای موعللیم!

هرگون اورگین داغلاماآقای موعللیم !

پولااورگین باغلاماآقای موعللیم!

گرمدرسه لردایروویران اولوراولسون

اؤیرنجی اگردیپلم ونادان اولوراولسون!

 

آخیرسنه نه بانکی اگرعرشه چاتیبدیر!

کارمندفلان ایش یئرینه ائوده یاتیبدیر!

بیت المالا،ارباب رجوعاهی ال آتیبدیر!

غم،اختلاس ورشوه فراوان اولوراولسون

اؤیرنجی اگردپیلم ونادان اولوراولسون!

 

یاندیرمااورگ مدرسه دَه یوخسول آداما!

باخ درس اوخوموش دوکتورااواوغروعواما!

غفلتدَن آییل،فوری یاپیش لب کلاما

یوخسول،الی بوش فاقدتنبان اولوراولسون!

 اؤیرنجی اگر دیپلم ونادان اولون اولسون!


دولت سیزه پول بخش ائله مَزدولساخزانه!

کارمندلره گرچه وئریب ثروت وخانه!

جان وئرسه موعللیم دَه دئیرصبح وشبانه:

اؤیرتمن اگرپولسوزوبی جان اولوراولسون!

اؤیرنجی اگر دیپلم ونادان اولون اولسون!

 

صددرصدبیرمدرسه آمارقبولی!

تحویل وئریب جامعه یه مطرب ولولی!

لیسان آلیب چونکی وئریب مدرکه پولی!

دانشجواگرایش سیزوحیران اولوراولسون!

اؤیرنجی اگردیپلم ونادان اولوراولسون!

 

باش چالماداشاحقیّوی دولت سنه وئرمَز!

موفته یااوجوزدوغراما،ات مَت سنه وئرمَز!

پول ایستمه جانیم بجرآفت سنه وئرمز!

هم مدرسه هم ائوسنه زندان اولور اولسون!

اؤیرنجی اگر دیپلم ونادان اولوراولسون!

اؤیرنجی:دانش آموز

اؤیرتمن:معلم

آییل :بیدارشو

یوخسول:فقر،ندار

لولی:کولی

دوغراما:هرنوع غذایی که درآن نان راداخل قاتق خردکنند(مثل تیلیت،آبگوشت و..)


یکی دارد هزاران برج عالی

یازار : علیرضارضائی

+0


Image result for ‫کاریکاتور گرانی‬‎


یکی دارد هزاران برج عالی

آلابیلمیربیری بیرپرتقالی !

 

یکی درحسرت یک نان سنگک !

اوغورلادی بیری یوزمین ماحالی !

 

نموده اختلاس ودرفلان جا

آلیبدیر بانکی ویلای شمالی !

 

توبُردی باکلک آن نازنین را !

بوراخمیربیزلری فیکروخیالی !

 

به مسجدرفت دزدی تا بخواند

نمازوقوزادی یوزتخته قالی !

 

از آن روزی که دیدم نرخ هارا

منیم مغزیم ائدیبدیر اتصالی !

 

ترقی کرده پول ما،نه دن دیر

اولوب بش مین تومن بیر بش ریالی؟!

 

تعارف کرد قزوینی پریشب

آپاردی کافه یَه«مشدی جمالی»!

 

به خنده،باهزاران لطف و تکریم

سالاملاییر نییَن تولکوشغالی؟!

 

شدی راننده بشنواین سخن را

قاباقاباخ ولیکن گؤزله دالی !

 

خبرآمدکه رستم برسرمال

اؤکؤزتک اوخلادی داغلاردازالی !

 

خودش زن باره،چون اوعاشقانه

اؤپوراوغلانلاری آزغین عیالی !

 

مجرّددرغم زن،زاهدشهر

هرآیدا عقدائدیراون بش مارالی!

 

حبیب الله باشد کاسب امّا

یالانچی،اوغرودوریوخدورمثالی !

 

سئویر«کلثوم ننه» لاپ بربری نی!

«رضائی»ده سئویر«تیم رئالی »!

ماحال: محل // نییَن :چرا ؟ // زن باره : زن باز // آزغین : گمرا ،گناهکار/ مارال : آهو،دلبرزیبا//حبیب الله : اشاره به : الکاسبُ حبیب الله //تیم رئال : رئال مادرید  • [ 1 ]