آموزش لغات ترکی

یازار : علیرضارضائی

+0

ما به گونه،"یاناق" می گوییم

گوش را هم "قولاق" می گوییم

به عروسک،"اویونجاق" و "قولچاق"
و به کودک،"اوشاق" می گوییم

به عقب دال" و "ساغ و سول"، چپ و راست
به جلو هم "قاباق" می گوییم

به سفید "آغ" و بر عروسی "توی"
رقص را "اویناماق" می گوییم

"سوفره سالماق" به سفره گستردن
و به مهمان،"قوناق" می گوییم

"تاختا قاشیق" به قاشیق چوبی
و به چاقو،"پیچاق" می گوییم

دست را " ال" به چشم،گؤز، "باش": سر
به دو تا پا "آیاق" می گوییم

چونکه آماده شد،به خاگینه
خورده و "قیقاناق" می گوییم

کرّه خر را "قودوق"به خر،"ائششک"
داس را هم "اوراق" می گوییم

جای نزدیک را " یاخین"،جایِ
دور را هم "اوزاق" می گوییم

استخوان را "سوموک"به "طحال"
در همه جا "دالاق" می گوییم

هنچنین شوهر دو خواهر را
خودی و "باجناق" می گوییم

رود را "چای" و کفش را " باشماق"
ظرف سگ را "یالاق"می گوییم

به زن"آرواد"،"قادین" به دختر"قیز"
شانه را هم "داراق" می گوییم

مژه را "کیپریک" و به دندان" دیش"
نیز لب را "دوداق" می گوییم

همه جا بر وسیله ی سرکوب
"دگه نک" یا "چوماق" می گوییم

استخوان را "سوموک" به زانو "دیز"
پینه را هم "یاماق" می گوییم

به دبیر و معلم " اؤیرَتمَن"
امتحان را "سیناق" می گوییم

چون که آمد به کشور و جایی
خشک سالی،"قورواق" می گوییم

به جوانی «جاوانلیق » و به کلاه

«بورک»،«باشلیق»،«پاپاق» می گوییم


turkcetanzler@


  • [ ]