لطف ائله ایچ باده بیرقوری

یازار : علیرضارضائی

+0

لطف ائله ایچ باده بیرقوری

ای که دایم به خویش مغروری!


هی دئمه پوللویام،پولوم چوخدور
گرتوراعشق نیست معذوری !


ابچمیشم آلتی کاساودکادان
روکه تومست آب انگوری !


بیراؤپؤش بیرقوجاق ویاسدیق دیر
عاشقان رادوای رنجوری !


حافظاگئت جناب ساقی دن
ساغرمی طلب که مخموری !!


turkcetanzler@


  • [ ]