قوتولواولسون سیزلره میمون ایلی

یازار : علیرضارضائی

+0

وِِئرسین آللاه بیزلره میمون،فیلی!

جاری ائتسین قلبیزه کارون،نیلی!

 

سروراولسون دونیاداتورکون دیلی!

قوتولواولسون سیزلره میمون ایلی!


  • [ ]