بیرسیلی یئدی مردم ایرانین الیندن

یازار : علیرضارضائی

+0

بیرسیللی یئدی مردم ایرانین الیندن

بوندان سوراداغرب واروپاقودوز اولماز!

 

هرچندتوافق ائله دیک خوش یوخوگؤرمه!

افزون اولاقیمتلروهئچ زاداوجوزاولماز!


  • [ ]