دادائیلمه هی آغلاماآقای موعللیم

یازار : علیرضارضائی

+0


Image result for ‫معلم‬‎

دادائیلمه هی آغلاماآقای موعللیم!

هرگون اورگین داغلاماآقای موعللیم !

پولااورگین باغلاماآقای موعللیم!

گرمدرسه لردایروویران اولوراولسون

اؤیرنجی اگردیپلم ونادان اولوراولسون!

 

آخیرسنه نه بانکی اگرعرشه چاتیبدیر!

کارمندفلان ایش یئرینه ائوده یاتیبدیر!

بیت المالا،ارباب رجوعاهی ال آتیبدیر!

غم،اختلاس ورشوه فراوان اولوراولسون

اؤیرنجی اگردپیلم ونادان اولوراولسون!

 

یاندیرمااورگ مدرسه دَه یوخسول آداما!

باخ درس اوخوموش دوکتورااواوغروعواما!

غفلتدَن آییل،فوری یاپیش لب کلاما

یوخسول،الی بوش فاقدتنبان اولوراولسون!

 اؤیرنجی اگر دیپلم ونادان اولون اولسون!


دولت سیزه پول بخش ائله مَزدولساخزانه!

کارمندلره گرچه وئریب ثروت وخانه!

جان وئرسه موعللیم دَه دئیرصبح وشبانه:

اؤیرتمن اگرپولسوزوبی جان اولوراولسون!

اؤیرنجی اگر دیپلم ونادان اولون اولسون!

 

صددرصدبیرمدرسه آمارقبولی!

تحویل وئریب جامعه یه مطرب ولولی!

لیسان آلیب چونکی وئریب مدرکه پولی!

دانشجواگرایش سیزوحیران اولوراولسون!

اؤیرنجی اگردیپلم ونادان اولوراولسون!

 

باش چالماداشاحقیّوی دولت سنه وئرمَز!

موفته یااوجوزدوغراما،ات مَت سنه وئرمَز!

پول ایستمه جانیم بجرآفت سنه وئرمز!

هم مدرسه هم ائوسنه زندان اولور اولسون!

اؤیرنجی اگر دیپلم ونادان اولوراولسون!

اؤیرنجی:دانش آموز

اؤیرتمن:معلم

آییل :بیدارشو

یوخسول:فقر،ندار

لولی:کولی

دوغراما:هرنوع غذایی که درآن نان راداخل قاتق خردکنند(مثل تیلیت،آبگوشت و..)


  • [ ]