اوستورار مجلس ده گروارلی آدام

یازار : علیرضارضائی

+0 اوستورار مجلس ده گروارلی آدام

سؤیله یرلر خلق رحمتلر سنه »!

اگر شخص پولداری در مجلس بگوزد ،مردم می گویند : «رحمت  هابر توباد »!

اؤسکوره اوردا اگر یوخسول آدام

هی دئیرلر آی لعنتلر سنه »!

اگر آنجا شخص فقیری عطسه ای بکند ،هی می گویند :«برتو لعنت ها باد »!

آی پول ! آلله دئییل سن پس نه سن ؟!

باش ایر دونیادا میللتلر سنه !

ای پول ! تو خدا نیستی ،پس چه هستی ؟ دردنیا ملت برتو سجده می کنند(تورا می پرستند)  • [ ]