رعایت اولدوایرانداعدالت

یازار : علیرضارضائی

+0

صندوق بین‌المللی پول:

ثروتمندان در ایران ۵برابر فقیران یارانه می‌گیرند

روزنامه شرق22تیر1393

 

رعایت اولدوایرانداعدالت

اولوب وارلی ایلن مسکین برابر!

 

فقیرین ایشی زاراولدو،ولیکن

غنی یارانه آلدی مین برابر!


  • [ ]